Terms & Conditions (laatste wijziging Aug. 2019)

REGISTRATION PROCEDURE / AANMELDPROCEDURE


The registration procedure for participation in an evening / night sacred circle:

 • The (future) traveler registers via the registration form (EVENTS) on the website and completes all fields.
 • From that moment on, the payment obligation also applies.
 • Applications must be received no later than 1 week before the workshop date. This because of the preparation time (diet) to be taken.
 • After confirmation, the traveler will receive an email with practical information to prepare at home well in advance.
 • The intake takes place by telephone at least one week in advance, unless stated otherwise. We also reserve the right not to allow the traveler to participate in a ceremony.
 • Sacred Circles continue with a minimum occupancy of 5 participants.
*********************** De aanmeldprocedure voor deelname aan een avond/nacht sacred circle:
 • De (toekomstige) reiziger meldt zich via het aanmeldformulier (EVENTS) op de website aan en vult alle velden in.
 • Vanaf dat moment is ook de betalingsverplichting van kracht.
 • De aanmeldingen dienen uiterlijk 1 week voor de workshop datum binnen te zijn. Dit i.v.m. de voorbereidingstijd (dieet) die getroffen dient te worden.
 • Na bevestiging ontvangt de reiziger ruim op tijd voor aanvang een mail met praktische informatie om zich thuis voor te bereiden.
 • De intake vindt minimaal een week van te voren telefonisch plaats, tenzij anders aangegeven. Tevens behouden we het recht om de reiziger niet te laten deelnemen aan een ceremonie.
 • Sacred Circles gaan door met een minimale bezetting van 5 deelnemers.
ADMISSION / TOELATING


To prevent Metsa Noma from having to unilaterally reject the participation in a Sacred Circle of a (future) traveler, Metsa Noma ensures that all information regarding proper preparation can be found on this website and e-mail. (attachments, etc.) If it turns out that the (future) traveler does not meet the admission requirements after registration and within 21 days before the sacred circle takes place, we reserve the right to refuse participation. Due to the growth in popularity, more and more people are becoming curious about the healing effect of the sacred plants. This is a great development. However, there are a number of people who allow themselves to be persuaded by a partner or friend or prepare insufficiently and thus do not realize what they are exposing themselves to. We as facilitators bear a great responsibility when it comes to the safety of our travelers and ourselves. Here it is extremely important that we are provided by the travelers with all information regarding medical / psychological background and motivation to participate in a ceremony. It may be that written permission / advice is requested from a treating physician. In addition, if you are dependent on drugs, alcohol and medication, you should not take any of these for some time before you can participate in a ceremony (depending on the type of addiction / medication). WE RESERVE THE RIGHT AT ANY TIME NOT TO LET A (FUTURE) TRAVELER PARTICIPATE (YET) IN A SACRED CIRCLE. REASONS COULD BE:

 • The (future) traveler has not adhered to the abstinence period from alcohol, drugs, certain medication and other dangerous substances, at least 7 days prior to the ceremony.
 • The (future) traveler does not appear to have the 'right' motivation. This may be because the (future) traveler has been persuaded by someone else and is therefore not participating of their own free will. Or things like wanting to experience a psychedelic trip and violate sanctity.
 • The (future) traveler has not prepared in a general sense and thus endangers the safety for himself and others.
 • In case of general doubt from the (future) traveler and / or Metsa Noma.

* KEEP IN MIND THAT COSTS WILL BE INVOLVED because we keep a spot occupied. (see CANCELLATION POLICY)
** ONLY APPLY WHEN YOU FEEL THE CALLING AND ARE READY TO READ / PREPARE ETC.
*** METSA NOMA VALUES HONESTY. ONLY THEN WE CAN POSSIBLE FIND ANOTHER SOLUTION ALSO THE TRAVELER MUST BE AT LEAST 21 YEARS OLD. ************************** Om te voorkomen dat Metsa Noma de deelname aan een Sacred Circle van een (toekomstige) reiziger eenzijdig moet afwijzen, zorgt Metsa Noma er voor dat alle informatie m.b.t. een goede voorbereiding te vinden is op deze website en e-mail. (bijlagen etc.) Als blijkt dat de (toekomstige) reiziger na aanmelding en binnen 21 dagen voordat de sacred circle plaatsvindt, alsnog niet voldoet aan de toelatingseisen behouden wij het recht om deelname te weigeren. Door de groei in populariteit raken steeds meer mensen nieuwsgierig naar de helende werking van de heilige planten. Dit is een mooie ontwikkeling. Echter zijn er een aantal mensen die zich laten overhalen door een partner of vriend(in) of onvoldoende voorbereiden en daarmee niet beseffen waar zij zich aan blootstellen. Wij als facilitators dragen een grote verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid van onze reizigers en onszelf. Hier is het ontzettend belangrijk dat we in het voortraject door de reizigers worden voorzien van alle informatie m.b.t. medische/psychische achtergrond én motivatie om aan een ceremonie deel te nemen. Het kan zijn dat er om een schriftelijke toestemming/advies wordt gevraagd van een behandelend arts. Daarnaast dient men bij afhankelijkheid van drugs, alcohol en medicatie al enige tijd geen van deze middelen te nemen, alvorens men kan deelnemen aan een ceremonie (afhankelijk van type verslaving/medicatie). WIJ BEHOUDEN TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM EEN (TOEKOMSTIGE) REIZIGER (NOG) NIET TE LATEN DEELNEMEN AAN EEN SACRED CIRCLE. REDENEN ZOUDEN KUNNEN ZIJN:
 1. De (toekomstige) reiziger heeft zich niet gehouden aan het onthoudingstermijn van alcohol, drugs, bepaalde medicatie en andere gevaarlijke substanties, minimaal 7 dagen voorafgaande ceremonie.
 2. De (toekomstige) reiziger blijkt niet de 'juiste' motivatie te hebben. Dit kan zijn doordat de (toekomstige) reiziger zich heeft laten overhalen door iemand anders en dus niet vanuit eigen vrije wil participeert. Of zaken zoals het willen beleven van een psychedelische trip en hiermee de heiligheid schendt.
 3. De (toekomstige) reiziger heeft zich in algemene zin niet voorbereid en brengt daarmee de veiligheid voor zichzelf en anderen mee in gevaar.
 4. Bij algemene twijfel vanuit de (toekomstige) reiziger en of Metsa Noma.
*HOUDT REKENING MET KOSTEN!! Wij houden namelijk een plek bezet. (zie het kopje ANNULEREN) ** GEEF JEZELF ALLEEN OP ALS JE DAADWERKELIJK WIL KOMEN EN BEREID BENT OM JE IN TE LEZEN / GOED VOOR TE BEREIDEN ETC. *** METSA NOMA WAARDEERT EERLIJKHEID. ALLEEN DAN KUNNEN WE MOGELIJK TOT EEN ANDERE OPLOSSING KOMEN TEVENS DIENT DE REIZIGER MINIMAAL 21 JAAR OUD TE ZIJN.
STATEMENT / VERKLARING


All our travelers (participants) must sign a personal statement before the start of the Sacred Circle, retreat or Dieta. Without signing it is not possible to participate in the Sacred Circle, retreat or Dieta. The full statement will be sent to the participant by email. With this statement you confirm that you are aware of:

 • the rules of conduct (mutual respect for each other, no sexual or aggressive behavior)
 • own responsibility (participant is aware of the contraindications, is honest about medication and drug use, psychological and physical disorders)
 • the psychedelic and physical effects (possible vomiting / diarrhea / dizziness) associated with the use of the specific plant tea.
With this statement you also indicate that:
 • if you are traveling for the first time, have yourself dropped off and picked up at the relevant location or by public transport. (backup)
 • if you travel with your own transport (entirely at your own risk) or by public transport, for the sake of safety you only leave when the guide gives permission.
 • you participate in the ceremony entirely of your own accord
**************** Al onze reizigers (deelnemers) dienen een persoonlijke verklaring te ondertekenen voor aanvang van de Sacred Circle, retreat of Dieta. Zonder ondertekening is het niet mogelijk aan de Sacred Circle, retreat of Dieta deel te nemen. De volledige verklaring ontvangt de deelnemer per mail. Met deze verklaring bevestig je dat je op de hoogte bent van:
 • de gedragsregels (wederzijds respect voor elkaar, geen seksuele of agressieve gedragingen)
 • de eigen verantwoordelijkheid (deelnemer is op de hoogte van de contra-indicaties, is eerlijk over medicijn- en eventueel druggebruik, psychische en lichamelijke aandoeningen)
 • de psychedelische en lichamelijke effecten (mogelijk overgeven/diarree/duizeligheid) die horen bij het gebruik van de specifieke planten thee.
Met deze verklaring geef je tevens aan dat:
 • indien je voor de eerste keer komt reizen je laat afzetten en ophalen bij de desbetreffende locatie of met het OV komt. (back-up)
 • indien je met eigen vervoer (geheel op eigen risico) of het OV reist, je omwille van de veiligheid pas vertrekt wanneer de begeleiding hiervoor akkoord geeft.
 • je geheel vanuit eigen beweging deelneemt aan de ceremonie
CANCELLATIONS / ANNULEREN


 • It is possible to cancel or reschedule the workshop up to 21 days before the planned date.
 • In case of cancellation within 21 days before the start of the workshop, 50% of the full amount will still have to be paid. This in connection with location costs and scheduling / availability of supervisors.
 • If it appears that the traveler has not complied with the abstinence period from alcohol, drugs, certain medication and other dangerous substances, at least 7 days prior to the ceremony and is therefore unable to participate, 50% of the full amount will still have to be paid.
 • If you do not show up on the agreed workshop date, 100% of the full amount will still have to be paid.
 • A cancellation must be communicated in writing by e-mail or via whatsapp.
*****************
 • Tot 21 dagen voor de geplande datum is het mogelijk de workshop te annuleren of te verplaatsen.
 • Bij afzegging binnen 21 dagen voor aanvang van de workshop zal 50% van het volledige bedrag alsnog betaald moeten worden. Dit in verband met locatiekosten en inplannen/beschikbaarheid begeleiders.
 • Indien blijkt dat de reiziger zich niet heeft gehouden aan het onthoudingstermijn van alcohol, drugs, bepaalde medicatie en andere gevaarlijke substanties, minimaal 7 dagen voorafgaande ceremonie en hierdoor niet kan meedoen, zal ook 50% van het volledige bedrag alsnog betaald moeten worden.
 • Bij het niet verschijnen op de afgesproken workshop datum, zal 100% van het volledige bedrag alsnog betaald moeten worden.
 • Een annulering dient schriftelijk per mail of via whatsapp doorgegeven te worden.
OTHER / OVERIG


It is not allowed to make video or audio recordings during a ceremony. This is because we respect and want to guarantee the privacy, security and trust of our participants. It is also not allowed to have third parties join as an accompaniment or as observer during a ceremony. **************** Het is niet toegestaan om zelf video of audio opnames te maken tijdens een ceremonie. Dit omdat wij de privacy, veiligheid en het vertrouwen van onze deelnemers respecteren en willen garanderen. Ook is het niet toegestaan derden aan te laten sluiten als begeleiding of als observator tijdens een ceremonie.
PRIVACY STATEMENT (NL)


Privacy statement Met dit privacy statement wijzen we u tevens op uw rechten. Om deel te kunnen nemen aan workshops, ceremonies en coachings dient u diverse persoonsgegevens aan Sacred Healing te verstrekken. Door middel van dit privacy statement maakt Sacred Healing inzichtelijk welke gegevens er worden verzameld, waarom deze gegevens worden verzameld en wat Sacred Healing met deze gegevens doet. Daarnaast willen we u met dit privacy statement wijzen op uw rechten. Privacybeleid Het privacystatement van Sacred Healing is van toepassing op alle diensten die door Sacred Healing worden aangeboden. Om gebruik te kunnen maken van de diensten hebben wij verschillende persoonsgegevens van u nodig. De verschillende gegevens gebruiken wij voor diverse doeleinden. Toestemming Als u diensten van Sacred Healing gebruikt, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Allereerst zal hieronder worden ingegaan op de gegevens die worden verzameld. Vervolgens zal het gebruik van de gegevens door Sacred Healing worden behandeld. Welke gegevens worden verzameld en op welke wijze De persoonlijke gegevens die u op de site en aanmeldformulier invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie of aanmelding (aanvraag informatie en/of workshops en/of publicaties) heeft gegeven, worden gebruikt. (Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die nodig zijn voor de dienstverlening: - Geslacht - Voor- en achternaam - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Medische, psychische achtergrond - Alcohol-, drugs-, medicijngebruik - Motivatie betreft deelname aan een service van Sacred Healing/Ayahuasca Reizigers. ​Indien u deze gegevens niet wenst te verstrekken, kunnen wij u onze diensten niet aanbieden en/of leveren. Daarnaast gebruikt Sacred Healing de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden, uw gegevens worden dan niet meer gebruikt voor dat doel. Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door Sacred Healing gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken (Google Analytics). De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u die in uw internet browser uit te zetten. Voor welke doelen gebruikt Sacred Healing uw gegevens? Sacred Healing gebruikt de persoonsgegevens die worden verzameld om haar diensten te kunnen leveren, verbeteren, uit te bereiden, beveiligen en voor promotionele doeleinden. Sacred Healing gebruikt uw e-mailadres, met uw expliciete toestemming, om u op de hoogte te houden van haar diensten en events. Er is een aparte nieuwsbrief voor Sacred Healing. Sacred Healing gebruikt uw gegevens om u te kunnen ondersteunen wanneer zich problemen voordoen. Sacred Healing gebruikt uw gegevens voor haar debiteurenadministratie en zal indien dit vanwege een betaalachterstand noodzakelijk wordt geacht, deze gegevens aan een derde verstrekken voor incassomaatregelen. Sacred Healing gebruikt de gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën, om het gebruik bij te houden en de totale kwaliteit van de diensten te verbeteren. Sacred Healing gebruikt uw gegevens voor beveiliging, fraudepreventie en onderzoek. Deze gegevens worden door Sacred Healing gebruikt wanneer dit nodig is uit veiligheidsoverwegingen of voor onderzoek naar mogelijke fraude of andere overtredingen en/of pogingen om participanten schade te berokkenen. Sacred Healing vraagt uw toestemming voordat Sacred Healing gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacy statement worden beschreven. Delen van gegevens door de gebruiker Tijdens het gebruik van sommige diensten van Sacred Healing, zoals het blog op Sacred Healing, kunnen gebruikers (bepaalde) gegevens met anderen delen. Sacred Healing wijst u erop dat wanneer u gegevens openbaar deelt, Sacred Healing geen invloed heeft op de wijze waarop andere gebruikers met uw gegevens omgaan. Gegevens die Sacred Healing/Ayahuasca Reizigers deelt met derden Sacred Healing deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in een van de volgende omstandigheden: Voor externe verwerking en of advieswinning: Sacred Healing levert persoonlijke gegevens aan een arts of andere vertrouwde bedrijven of individuen, zodat deze derden deze gegevens voor Sacred Healing kunnen verwerken, op basis van instructies van Sacred Healing, in overeenstemming met het Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Incassomaatregelen: Voor het treffen van incassomaatregelen door derden in het geval van een betaalachterstand van een participant. Om juridische redenen: Sacred Healing deelt uw persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten Sacred Healing/Ayahuasca Reizigers als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om: Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties; Fraude en technische- of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en De rechten, eigendom of veiligheid van Sacred Healing, haar participanten of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet. Indien Sacred Healing zou gaan fuseren, wordt overgenomen en/of haar activa verkoopt dan zal Sacred Healing de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarborgen, zal zij u op de hoogte stellen voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen en/of onderworpen worden aan een ander privacybeleid. Uw rechten U heeft te allen tijde het recht om de door Sacred Healingverwerkte persoonsgegevens op te vragen en in te zien en Sacred Healingte verzoeken deze gegevens te corrigeren dan wel geheel te verwijderen. Daarnaast kunt u Sacred Healingverzoeken om aan alle derden waaraan Sacred Healingde persoonsgegevens heeft verstrekt door te geven dat u heeft verzocht de persoonsgegevens te verwijderen. Voor zover verwerking plaatsvindt op grond van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. In dat geval zal Sacred Healing uw gegevens niet meer voor die doelen gebruiken. U kunt uw toestemming intrekken door een bericht te sturen naar info@ayahuasca-reizigers.com of daphne@metsanoma.com U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Sacred Healing zal in dat geval de persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde verwerken. U kunt Sacred Healing verzoeken om haar persoonsgegevens in een standaardformaat over te dragen aan de participant (recht van dataportabiliteit). Beveiliging van uw gegevens Sacred Healing gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en heeft beveiligingsmaatregelen getroffen. Regelmatig evalueert Sacred Healinghaar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens en de beveiligingsmaatregelen. Sacred Healingbeperkt de toegang tot persoonlijke gegevens tot alle personen die voor Sacred Healing werkzaam zijn en/of door Sacred Healings zijn ingeschakeld die deze persoonsgegevens nodig hebben om de diensten van Sacred Healing te kunnen leveren. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Klachten Wanneer u een klacht heeft over het privacybeleid van Sacred Healingof van mening bent dat uw rechten zijn geschonden dan verzoekt Sacred Healingu een formele schriftelijke klacht per e-mail naar in te dienen. Sacred Healing zal contact met u opnemen en een onderzoek starten. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanpassen privacybeleid Het privacybeleid van Sacred Healing kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Alle wijzigingen van het privacybeleid zullen middels de website of langs andere weg aan u bekend worden gemaakt, zodat u de kans heeft om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. De gegevens die zijn gekoppeld aan uw Member login, worden bewaard tot uw account wordt verwijderd en/of uw lidmaatschap wordt beëindigd, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Zodra Sacred Healing bepaalde gegevens niet langer nodig heeft voor het aanbieden van haar diensten worden deze gegevens verwijderd. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u uw account verwijderen of lidmaatschap opzeggen. Als u de diensten van Sacred Healing/blijft gebruiken ná de kennisgeving over de wijzigingen in het privacybeleid dan stemt u in met het nieuwe privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van Sacred Healing. Vragen Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u ons mailen op info@ayahuasca-reizigers.com